PL EN

Akcjonariusze

Warszawa, dnia 1 grudnia 2020 r.

Piąte WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Rozwiń
Działając w imieniu i na rzecz Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275176 (,,Spółka”), w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), wzywamy wszystkich akcjonariuszy Spółki, a także posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki do złożenia akcji i wskazanych powyżej dokumentów w celu ich dematerializacji w terminie do 15 stycznia 2021 r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż Biuro Zarządu Anwim S.A. otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. – (Santander Biuro Maklerskie), wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą: 
 • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
 • Złożenie dokumentów w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi, 
 • Moc obowiązująca przedmiotowych dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, 
 • Po dniu 1 marca 2021 r . wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, 
 • Dokumenty zachowują moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r. wyłącznie w zakresie wykazywania przez uprawnionego wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. 
Jeżeli zgadzacie się Państwo na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na formularzu zgody, według wzoru załączonego do pierwszego wezwania oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki. 
Warszawa, dnia 1 grudnia 2020 r.

Czwarte WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Rozwiń
Działając w imieniu i na rzecz Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275176 (,,Spółka”), w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), wzywamy wszystkich akcjonariuszy Spółki, a także posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki do złożenia akcji i wskazanych powyżej dokumentów w celu ich dematerializacji w terminie do 15 stycznia 2021 r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż Biuro Zarządu Anwim S.A. otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. – (Santander Biuro Maklerskie), wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą: 
 • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
 • Złożenie dokumentów w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi, 
 • Moc obowiązująca przedmiotowych dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, 
 • Po dniu 1 marca 2021 r . wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, 
 • Dokumenty zachowują moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r. wyłącznie w zakresie wykazywania przez uprawnionego wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. 
Jeżeli zgadzacie się Państwo na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na formularzu zgody, według wzoru załączonego do pierwszego wezwania oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki. 
Warszawa, dnia 10 listopada 2020 r.

Trzecie WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Rozwiń
Działając w imieniu i na rzecz Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275176 (,,Spółka”), w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), wzywamy wszystkich akcjonariuszy Spółki, a także posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki do złożenia akcji i wskazanych powyżej dokumentów w celu ich dematerializacji w terminie do 15 stycznia 2021 r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. – (Santander Biuro Maklerskie), wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą: 
 • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
 • Złożenie dokumentów w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi, 
 • Moc obowiązująca przedmiotowych dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, 
 • Po dniu 1 marca 2021 r . wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, 
 • Dokumenty zachowują moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r. wyłącznie w zakresie wykazywania przez uprawnionego wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. 
Jeżeli zgadzacie się Państwo na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na formularzu zgody, według wzoru załączonego do pierwszego wezwania oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki. 
Warszawa, dnia 20 października 2020 r.

Drugie WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Rozwiń
Działając w imieniu i na rzecz Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275176 (,,Spółka”), w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), wzywamy wszystkich akcjonariuszy Spółki, a także posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki do złożenia akcji i wskazanych powyżej dokumentów w celu ich dematerializacji w terminie do 15 stycznia 2021 r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. – (Santander Biuro Maklerskie), wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą: 
 • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki, Złożenie dokumentów w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi,
 • Moc obowiązująca przedmiotowych dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, 
 • Po dniu 1 marca 2021 r . wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, 
 • Dokumenty zachowują moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r. wyłącznie w zakresie wykazywania przez uprawnionego wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. 
Jeżeli zgadzacie się Państwo na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na formularzu zgody, według wzoru załączonego do pierwszego wezwania oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki. 
Warszawa, dnia 25 września 2020 r.

Pierwsze WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Rozwiń
Działając w imieniu i na rzecz Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275176 (,,Spółka”), w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798), wzywamy wszystkich akcjonariuszy Spółki, a także posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki do złożenia akcji i wskazanych powyżej dokumentów w celu ich dematerializacji w terminie do 15 stycznia 2021 r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. – (Santander Biuro Maklerskie), wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą: 
 • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki, Złożenie dokumentów w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi,
 • Moc obowiązująca przedmiotowych dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, 
 • Po dniu 1 marca 2021 r . wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, 
 • Dokumenty zachowują moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r. wyłącznie w zakresie wykazywania przez uprawnionego wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. 
Jeżeli zgadzacie się Państwo na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na formularzu zgody, według wzoru załączonego do niniejszego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki.

Pobierz dokumenty

Data publikacji
Nazwa pliku
22.12.2020
Piąte WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
01.12.2020
Czwarte WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
10.11.2020
Trzecie WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
20.10.2020
Drugie WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
25.09.2020
Pierwsze WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
25.09.2020
Informacja o wypłacie dywidendy
25.09.2020
Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.