PL EN

Obowiązek informacyjny administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) informujemy, co następuje: 

I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000275176, NIP 527-00-11-878 (dalej jako: „Spółka”). 

II. Kontakt w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych 
W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się ze Spółką pod adresem email: iodo@anwim.pl lub pisemnie na adres wskazany w punkcie I. 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
W zakresie w jakim podadzą Państwo dane osobowe w celu uczestniczenia w rekrutacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy niezbędnych do wzięcia udziału w rekrutacji; 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w zakresie pozostałych podawanych przez Państwa danych osobowych, takich jak np. wizerunek, zainteresowania; 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w zakresie wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach. W celu dochodzenia potencjalnych roszczeń możemy przetwarzać Państwa osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

IV. Okres przechowywania danych 
 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych w pkt III powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, będziemy przetwarzać dane do momentu jej wycofania.  


V. Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługują Państwu: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) prawo usunięcia danych, gdy nie istnieją podstawy prawne i cele ich dalszego przetwarzania 
4) prawo ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
5) prawo przenoszenia danych; 
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
7) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Państwu prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Sprzeciw można wyrazić w sposób, o którym mowa w pkt II powyżej. 

VI. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być uprawnione do tego organy, sądy, kancelarie prawne, dostawcy usług informatycznych, a także inne podmioty, z którymi Spółka zawarła odpowiednie umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

VII. Podstawa żądania danych 
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt IV powyżej. 

VIII. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 
Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.