PL EN

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.anwim.pl
I. Postanowienia ogólne; definicje 

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, świadczonych przy wykorzystaniu strony www.anwim.pl, której właścicielem jest Anwim S.A.,

2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Usługodawca – Anwim S.A.; 
b) Strona – strona internetowa, dostępna pod adresem www.anwim.pl i na jej podstronach; 
c) Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – świadczone przez Usługodawcę usługi, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). 
d) Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Strony. 

3. Usługodawca podaje następujące dane do kontaktu:
a) adres: 01-237 Warszawa, ul. Stańczyka 3
b) adres poczty elektronicznej: biuro@anwim.pl

II. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną: 
a) udostępnianie Usługobiorcom stron i podstron Strony; 
b) udostępnianie Usługobiorcom formularza kontaktowego, w tym rekrutacyjnego; 
c) udostępnianie Usługobiorcom możliwości rezerwacji stanowiska w serwisie opon, zakupu opon z dostawą lub z odbiorem osobistym; 
d) udostępnianie Usługobiorcom wyszukiwarki stacji paliw MOYA na terenie Polski; e) działanie Biura Obsługi Klienta e-BOK.

2. Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę obejmuje: 
a) dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a) powyżej – tworzenie strony i podstron Strony oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci (Usługobiorca) mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Strony w dowolnym momencie; 
b) dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b) powyżej – udostępnieniu formularza kontaktowego, umożliwiającego kontakt z Usługodawcą bez pośrednio z poziomu Strony; c) Dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. 
c) – udostępnienia formularza rezerwacyjnego do usług serwisu opon, wg Regulaminu Systemu Rezerwacji Stanowisk, do zamówienia i zakupu opon; 
d) dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. c) powyżej – udostępnienie możliwości wyszukania 5 stacji sieci MOYA najbliżej położonych od wskazanego miejsca przez Usługobiorcę, możliwość określenia odległości w km; 
e) dla usługi wskazanej w ust.1 lit. d) powyżej – udostępnienie usługi e-commerce, zgodnie z Regulaminem Świadczenia usługi E-commerce Anwim S.A.

3. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną są świadczone na rzecz Usługobiorców bezpłatnie.

4. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych: 
a) dostęp do sieci Internet; 
b) przeglądarka internetowa; 
c) aktywne konto e-mail.

5. Dostęp do Strony lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Usługodawca nie daje gwarancji dostępu do Strony, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Usługodawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Strony, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.

6. Usługobiorca korzystając z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zobowiązany jest w szczególności do: 
a) korzystania z nich w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1341); 
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony i podstron Strony niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej (spam); 
c) korzystania z nich w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników sieci oraz dla Usługodawcy; 
d) korzystania z nich w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania (wprowadzania do Internetu przy wykorzystaniu Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę) treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy treść taka skierowana jest do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców, w szczególności treści: 
a) naruszających dobra osobiste osób trzecich; 
b) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich; 
c) naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich; 
d) stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji; 
e) dyskryminujących lub nawołujących do dyskryminacji na jakimkolwiek tle; 
f) wzywających lub namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

8. W razie naruszenia postanowienia ust. 7 Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Usługobiorcy dostępu do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.

9. Na nieprawidłowe świadczenie przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługobiorca może złożyć reklamację do Usługodawcy, wysłaną na adres e-mail Usługodawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Usługobiorca składa reklamację). Usługodawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Usługobiorcy nie pozbawia Usługobiorcy uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

III. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie, to jest od 16.11.2021 r.

2. Regulamin może ulec zmianie.

3. Wszelkie materiały zamieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Usługodawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze Strony stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.

5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, wynikająca z realizacji, brakiem realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Usługodawcy i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Usługobiorcy.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.